perikopen.ch

Perikopen

30.01.2022 3. Sonntag nach Epiphanias Jesaja 40, 25 - 31
    1. Korinther 12, 31 - 13, 13
    Lukas 5, 1 - 11
06.02.2022 Letzter Sonntag nach Epiphanias Josua 4, 1 - 7
    1. Korinther 15, 1 - 11
    Lukas 6, 12 - 16
13.02.2022 Septuagesimae Jeremia 17, 5 - 8
    1. Korinther 15, 12.16 - 20
    Lukas 6, 20 - 26
20.02.2022 Sexagesimae 1. Samuel 26, 3b - 5a.7 - 18
    1. Korinther 15, 21 - 28
    Lukas 6, 27 - 38